Search
Close this search box.

Ông Vũ Đình Độ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT SVC Holdings

Ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần SVC Holdings (sau đây gọi tắt là Công ty) đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đình Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023.

Ông Vũ Đình Độ – chủ tịch HĐQT CTCP Tasco đã được các nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng trên 50% CTCP Tasco và các nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng trên 50% CTCP SVC Holdings uỷ quyền để thực hiện quyền kiểm soát, chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của Công ty, đồng thời ĐHĐCĐ và HĐQT của Công ty đã bầu Ông Vũ Đình Độ làm Chủ tịch HĐQT Công ty SVC Holdings kể từ ngày 20/4/2023.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram